fbpx

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego BeautyRazem.pl

 

§1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Beauty Razem, dostępny pod adresem internetowym www.beautyrazem.pl/online i www.beautyrazem.pl, prowadzony jest przez Akademię Sztuki Piękności Krystyny Łenczyńskiej, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 679-206-67-84, REGON 351044439.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§2. Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – przedsiębiorstwo jak w 1 pkt. 1
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem Sklepu
 6. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.beautyrazem.pl/online i www.beautyrazem.pl
 7. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 15. Wsparcie – każdy rodzaj Produktu dostępnego w Sklepie.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§3. Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Rynek Dębnicki 4/3, 30-319 Kraków
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: online@beautyrazem.pl
 3. Sprzedawca akceptuje płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i poczty elektronicznej podanych w niniejszym paragrafie.

 

§4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową Google Chrome (wersja 85.0 lub nowsza), Internet Explorerk (wersja 11.0 lub nowsza), Mozilla Firefox (wersja 81.0 lub nowsza) lub Safari.
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • smartfon
 • przeglądarka plików .pdf kompatybilna z Adobe Reader

 

§5. Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W wypadku wysyłki elektronicznej produktu cyfrowego na adres e-mail Kupującego, wysyłka jest bezpłatna.
 6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§6. Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imienia, Nazwiska, Adresu E-mail, Miasta.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§7. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§8. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa – dla Produktów fizycznych
  2. Przesyłka kurierska – dla Produktów fizycznych
  3. Przesyłka elektroniczna – dla Produktów i usług niematerialnych
  4. Odbiór osobisty towaru lub realizacji usługi dostępny zamawianego Produktu.
 2. Klient w zależności od kupowanego produktu może skorzystać z jednej lub większej ilości rodzajów następujących metod płatności:
  1. Płatności elektroniczne w Przelewy24
  2. Płatność jednorazowa kartą płatniczą VISA / Mastercard w Stripe
  3. Płatność cykliczna kartą płatniczą VISA / Mastercard w Stripe
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu i konkretnych produktóww.

 

§9. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  B W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności płatnością elektroniczną, kartą płatniczą, płatnościami cyklicznymi kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§10. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy
 11. Przez treść cyfrową jak w pkt. 12, 13, należy rozumieć każdą oferowaną treść niematerialną, a w szczególności: E-Book, Arkusz, Abonament / Subskrypcję / Plan i związane z nimi Wpisowe, Kurs online, Treść VOD, Licencję na produkty audiowizualne lub muzyczne.
 12. Sprzedawca wyraźnie informuje Klienta o utracie prawa odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych z chwilą ich zakupu.
 13. Klient wyraża wyraźną zgodę na spełnienie świadczenia dostarczenia treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§11. Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 8. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni kalendarzowych.

 

§12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§13. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  3. Partnerzy realizujący usługę na rzecz Klienta, na podstawie wyrażonej przez niego zgody, w tym także udzielonej zgody drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Klient wyraża zgodę na użycie jego nazwy i logotypu w materiałach marketingowych Sprzedawcy (w szczególności z czasownikiem: skorzystali, zakupili, wspierają nas).
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku „RODO – zasady przetwarzania danych osobowych”.

 

§14. Produkty odnawialne (cykliczne, abonamentowe)

 1. Sprzedawca oferuje Klientom produkty odnawialne (produkty cykliczne, produkty abonamentowe), o następującej specyfikacji:
  a) Produkt cykliczny – Materiał cyfrowy (E-Book), za który Klient w sposób zautomatyzowany płaci co okres rozliczeniowy, a Sprzedawca dostarcza w momencie otrzymania płatności
  b) Produkt abonamentowy – Dostęp w formie subskrypcji do określonych usług doradczych, funkcji, produktów cyfrowych, które Sprzedawca dostarcza przez opłacony cykl rozliczeniowy.
 2. Zakres i parametry produktów odnawialnych, długość cyklu rozliczeniowego oraz częstotliwość pobierania opłat, określone są w jego opisie produktu odnawialnego.
 3. Zakup produktu odnawialnego, jest zawarciem umowy na czas nieoznaczony o dostarczenie produktu cyfrowego z możliwością wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem pkt. 6-8. W umowie ma zastosowanie i obowiązuje także i w szczególności § 10 pkt. 11-13 niniejszego Regulaminu.
 4. Na cenę produktu abonamentowego jak w pkt. 1a, składają się:
  (a) Wpisowe – opłata weryfikacyjna, płatna jednorazowo za rozpoczęcie abonamentu
  (b) Abonament – opłata cykliczna, płatna z góry za określony cykl rozliczeniowy wybranego produktu abonamentowego.
 5. Na cenę produktu cyklicznego jak w pkt. 1b, składa się płatna z góry cena podana w sklepie, odnawialna co określony cykl rozliczeniowy.
 6. Klient może zakupić produkt abonamentowy jak w pkt. 1a, korzystając z usługi płatności cyklicznych kartą płatniczą, na następujących zasadach płatności:
  (a) Wpisowe + Pierwszy abonament – Płatne z góry w momencie zakupu produktu abonamentowego
  (b) Kolejne abonamenty – Płatne z góry w momencie zakończenia poprzedniego cyklu rozliczeniowego
 7. Klient może zakupić produkt cykliczny jak w pkt. 1b, za który płatność będzie pobierana cyklicznie.
 8. Opłaty cykliczne w par. 14 pobierane są za pośrednictwem Stripe, operatora płatności cyklicznych.
 9. Z chwilą zakupu przez Klienta produktu abonamentowego jak w pkt. 1b, Sprzedawca gwarantuje Klientowi funkcje produktu abonamentowego oraz jego cenę, przez cały czas trwania umowy.
 10. W wypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności od Klienta, umowa o produkt abonamentowy wygasa.
 11. Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych od opłacenia przez Klienta produktu abonamentowego, dokonuje weryfikacji Klienta pod kątem możliwości skorzystania z produktu abonamentowego. Jeśli wynik weryfikacji będzie negatywny, Sprzedawca zwrócić Klientowi wszystkie wniesione opłaty za produkt abonamentowy w terminie 14 dni od decyzji o negatywnej weryfikacji Klienta.
 12. Klient może w dowolnym czasie wypowiedzieć Sprzedawcy umowę o produkt abonamentowy lub produkt cykliczny. W wypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta, Sprzedawca nie jest zobligowany do zwrotu poniesionych przez Klienta opłat jak § 10 pkt. 11-13 niniejszego Regulaminu.
 13. Sprzedawca może czasowo zawiesić realizację części lub całości usług abonamentowych do wyjaśnienia, jeżeli zaszłoby podejrzenie, że Klient stosuje je w sposób sprzeczny z zawartymi umowami. W szczególności dotyczy to łamania regulaminów grup Beauty Razem lub oraz grup partnerskich (bezumowne zamieszczanie reklam) w obrębie serwisu Facebook lub niestosownej formy komunikacji z innymi Klientami (hejt, brak kultury osobistej).
 14. Sprzedawca może zastosować promocje czasowe, polegające na obniżeniu części składowych ceny produktu abonamentowego lub cyklicznego dla wybranych Klientów, bądź czasowego dodania do niego innych produktów Sprzedawcy.
 15. Jeden Klient może zakupić dowolną liczbę dowolnych rodzajów produktów abonamentowych lub cyklicznych.
 16. Jeden produkt abonamentowy ważny jest na jedno konto członkowskie i przydzielony jest do jednej osoby.
 17. Klient nie może odstąpić ani użyczyć produktu abonamentowego osobie trzeciej.

§15. Muzyka

 1. Sprzedawca świadczy usługę licencjonowania muzyki i treści audiowizualnych, które stanowią jego chronioną własność intelektualną i jego dostawców.
 2. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalnej licencji na odtwarzanie publiczne muzyki wyłącznie:
  (1) Zakupionej i wyszczególnionej na fakturze VAT
  (2) W punkcie handlowym lub usługowym wyszczególnionym na fakturze VAT
  (3) Przez okres wyszczególniony na zaświadczeniu ważnym z fakturą VAT
 3. Sprzedawca wystawia Klientowi w momencie dokonania zakupu Zaświadczenie z licencją, które ważne jest pod warunkiem posiadania faktury VAT.
 4. Licencja nie zawiera praw do:
  (1) Jej odsprzedaży w całości ani części
  (2) Tworzenia lub sprzedaży dzieł zależnych ani kompilacji
  (3) Czerpania dodatkowych korzyści majątkowych
  (4) Odtwarzania poza wskazanym na fakturze punktem handlowym lub usługowym
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej przed podmiotami trzecimi.
 6. Klient wyraża zgodę na świadczenie usługi o dostarczenie treści cyfrowych z chwilą zakupu.

 

§16. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Klient nie może dochodzić realizacji innych, niezakupionych usług ani Produktów, ani żadnych innych zobowiązań, które nie wynikają z zawartych umów. W szczególności dotyczy to reklamy w jakiejkolwiek formie w zamian za zakup Produktów w Sklepie, niezależnie od kwoty zakupu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. W serwisie beautyrazem.pl i naszych social media mogą pojawiać się treści reklamowe wyrobów medycznych adresowane do osób posiadających formalne wykształcenie w dziedzinie ochrony zdrowia lub medycyny lub reprezentujących przedsiębiorcę zainteresowanego taką ofertą w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, a użytkownicy korzystając z naszych platform oświadczają, że spełniają ten wymóg.
 6. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

REGULAMIN KONKURSÓW, LOTERII I ROZDAŃ BEAUTY RAZEM

1. Kampania promocyjne Beauty Razem, “konkursy”, “loterie”, “rozdania” i inne nie są organizowane przez firmę Facebook. Organizator zwalnia z odpowiedzialności firmę Facebook za całość działań marketingowych jak wyżej.

2. Ilekroć w trakcie kampanii promocyjnych, w tym postach, transmisjach na żywo, komentarzach, stronach www, mailingach czy innych materiałach reklamowych Beauty Razem używa się określeń marketingowych “konkurs”, “loteria”, “rozdanie”, Organizator informuje że określenia te mają charakter sloganu marketingowego i nie rozumie się przez te określeń o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 8.05.2019 r.

3. Ilekroć w trakcie kampanii promocyjnych jak w pkt. 2 mowa o, “losie”, “losach”, “bonie”, “bonach”, “kuponie”, “kuponach”, “szansie”, “szansach”, “prawdopodobieństwie” bądź pojęciach tożsamych, Organizator informuje, że określenia te mają charakter sloganu marketingowego, a sposób typowania osób bądź firm jest całkowicie pozbawiony ma czynnika losowego i jest podyktowany wyłącznie decyzją prowadzącego (prowadzącej) daną kampanię marketingową, a także nie ma zastosowania ustawia z dnia 19 listopada 2009 r. Dz.U.2019.847 t.j. z dnia 8.05.2019 r.

4. Ilekroć w trakcie kampanii promocyjnych jak w pkt. 2 mowa o “nagrodzie”, “zwycięstwie”, “fancie”, “podarunku”, “gifcie”, czy używa się określenia “darmowy”, “bezpłatny”, “za darmo”, “za free” w dowolnej końcówce gramatycznej, Organizator informuje, że określenia te mają charakter sloganu marketingowego, a wartość materialna bądź niematerialna przekazywana jest w zamian za dokonanie określonej czynności społecznościowej lub marketingowej na rzecz Organizatora o wartości równej przekazanej przez niego wartości materialnej bądź niematerialnej.

5. Dane osobowe i adresowe uczestników (osób fizycznych, firm) którzy wyrazili chęć uczestnictwa w kampanii promocyjnej Beauty Razem są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z polityką ochrony prywatności “RODO – zasady przetwarzania danych osobowych” na stronie www.beautyrazem.pl/rodo/

6. Organizatorem kampanii promocyjnych jak w pkt. 2 jest właściciel serwisu beautyrazem.pl. Współorganizatorem lub partnerem kampanii jak w pkt. 2 mogą być partnerzy zewnętrzni Organizatora.

7. Szczegółowe zasady danej kampanii promocyjnej podawane są w materiałach marketingowych Organizatora.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH

obowiązujący od dnia 17.04.2023 r.

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług prawnych przez projekt Beauty Law stanowiący dział prawny Beauty Razem.
 2. Klienta, który skorzystał z usług świadczonych w ramach projektu Beauty Law, uważa się za zapoznanego z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Beauty Razem zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
 4. Na potrzeby niniejszego regulaminu, za „Branżę beauty” uznaje się wszystkie przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne, świadczące usługi dla ludności na rzecz poprawy wyglądu i samopoczucia.
 5. Na potrzeby niniejszego regulaminu, za Kupującego uznaje się osobę, która dokonuje zakupu określonej usługi świadczonej przez Beauty Razem w ramach projektu Beauty Law.

§2. Zlecenia.

 1. Beauty Law podejmuje się realizacji zleceń dotyczących prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa pracy, prawa administracyjnego, a także innych dziedzin prawa w zakresie dotyczącym „Branży beauty”.
 2. Świadczenie usług prawnych w ramach projektu Beauty Law odbywa się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach: 9-17. W przypadku realizacji usług dodatkowych, zasady i czas ich realizacji zostaną każdorazowo ustalane indywidualnie.
 3. Zlecenie może być składane wyłącznie w formie on-line poprzez zakup odpowiedniego produktu ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.beautyrazem.pl
 4. Po dokonaniu zakupu określonego produktu, Kupujący powinien skontaktować się z działem prawnym Beauty Law poprzez jedno z poniższych źródeł komunikacji:
  – Messenger: profil Jagoda Rusińska dla organizacji Beauty Razem
  – Mail: law@beautyrazem.pl
 5. Bezpośrednio po nawiązaniu kontaktu z działem Prawnym Beauty Law, Kupujący powinien podać kod produktu, wygenerowany po jego zakupie. Kod produktu ważny jest przez okres 7 dni od dnia zakupu.
 6. Realizacja porady prawnej zostanie dokonana w terminie trzech dni roboczych od dnia dokonania płatności drogą porozumiewania się na odległość (telefonicznie, wideokonferencja lub pisemnie przez wybrany komunikator internetowy).
 7. Klient zobowiązany jest do przekazania Beauty Law wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do realizacji zlecenia.

§3. Wynagrodzenie.

 1. Dział prawny Beauty Law pobiera wynagrodzenie zgodnie z cennikiem opublikowanym na stronie internetowej.
 2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio po zakupie produktu ze sklepu internetowego.
 3. Faktura za świadczone usługi zostanie wygenerowana automatycznie oraz przesłana na podany adres e-mail.
 4. W przypadku postępowania sądowego, wynagrodzenie naliczone będzie indywidualnie uwzględniając koszty dojazdu, plan rozpraw oraz ich częstotliwość, postępowanie dowodowe, w tym ilość koniecznych do przeprowadzenia dowodów i składanych wniosków dowodowych, koszty procesu i opłaty sądowe, a także inne nieprzewidziane koszty.

RODO – zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Akademia Sztuki Piękności Krystyny Łenczyńskiej z siedzibą w Rynku Dębnickim 4/3, 30-319 Kraków, e-mail: biuro@asp.edu.pl. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail michal@asp.edu.pl.
 2. Dane będą przetwarzane jednym lub większej ilości celów z poniższej listy:
  • Informowania o aktualnościach związanych z branżą Beauty
  • Realizacji usług szkoleniowych realizowanych przez Akademię
  • Świadczenia e-usług i dostawy produktów fizycznych
  • Księgowania dokumentów, faktur
  • Marketingu usług firmy i jej partnerów
   na podstawie udzielonej przez Panią/a zgody, w tym także udzielonej zgody drogą elektroniczną.
 1. Dane mogą być udostępniane organom administracji państwowej, zleceniodawcom (np. zlecającym usługi na rzecz Pani/a urzędom pracy, jednostkom, fundacjom, firmom komercyjnym, firmom obsługującym fundusze państwowe i unijne) w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie (tylko jeżeli ma zastosowanie, inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody). Wyraża Pan/i zgodę na komunikację także kanałem SMS i/lub telefoniczną.
 2. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej w celach prawidłowej analityki, np. Google, Facebook, Hotjar, Mailchimp, SendInBlue. Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia. W celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 3. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od czasu ostatniego wyrażenia lub ponowienia zgody.
 4. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 6. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, w celu spersonalizowania komunikacji, w tym zapewnienia wyższej jakości indywidualnej obsługi.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu